Aanmeldingsformulier lid

*U krijgt een bevestiging van inschrijving per email
*Of de door u opgegeven keuze mogelijk is v.w.b. dagen en tijden zal besloten worden door het kaderlid dat uw aanmelding aanneemt.
Machtiging automatische incasso:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging (zie informatiebulletin), met ingang van 09/12/2022, machtiging aan Zwem- en Polovereniging ‘De Krabben’ te Bergen op Zoom, om van bovengenoemde rekening maandelijks / jaarlijks (doorhalen wat niet van toepassing is) het bedrag af te schrijven dat hoort bij het lidmaatschap zoals hierboven aangegeven.
- Door mijn handtekening verleen ik toestemming om periodiek het lidmaatschap automatisch te incasseren;
- Leden onder de 18 jaar dienen dit inschrijfformulier te laten ondertekenen door een ouder of voogd;
- Ondergetekende is er van op de hoogte dat de toegang tot het zwembad kan worden geweigerd wanneer het abonnementsgeld niet is
voldaan;
- Zwem- en Polovereniging ‘De Krabben’ is gerechtigd tariefverhogingen door te berekenen en/of huisregels aan te passen;
- Door mijn handtekening verklaar ik tevens dat Zwem- en Polovereniging ‘De Krabben’ nimmer verantwoordelijk, noch aansprakelijk zal zijn
voor enige schade, vermissing of letsel, ongeacht oorzaak of gevolg.

Download hier het  intakeformulier.

(graag mee te nemen bij de eerste training)