Gedragscodes en omgangsregels
De Krabben wil ieder lid de mogelijkheid bieden te genieten van de zwem- en waterpolo-sport.

Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht zijn of haar capaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Om dit te waarborgen wordt een stringent normen en waarden beleid worden gehanteerd.

Vandaar ons motto: De Krabben staan voor sportieve TEAM geest.

Voor iedereen zijn er gedragscodes (trainers/coaches, bestuur, ouders/verzorgers, leden en toeschouwers). Deze codes zijn gebaseerd op de regels van centrum voor veilige sport en NOC*NSF. Alle omgangsregels en gedragscodes staan in het Gedragsconvenant ZPV De Krabben.

De volgende gedragscodes en regels zijn er:

Heb je vragen of wil je met iemand praten? De Krabben hebben twee vertrouwenscontactpersonen.

Gedragscode trainers en coaches

Een trainer, coach of begeleider: 

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen. 
 • Kent en handelt naar de regels en de richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken. 
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. 
 • Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer. 
 • Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen. 
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Biedt geen gunsten, geschenken of diensten aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. 
 • Ziet toe op naleving van regels en normen Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. 
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport. 
 • Is voorzichtig: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent. 
 • Drinkt tijdens het coachen van jeugdteams geen alcohol en maakt een afspraak met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken.

Alle onze trainers en coaches zijn lid van de KNZB en gaan daarmee akkoord met bovenstaande gedragscodes en vallen ook onder het sporttuchtrecht. In een filmpje wordt nog eens uitgelegd wat het betekent: https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-trainers/coaches-en-begeleiders

Gedragscode bestuur

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • Is dienstbaar. Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen. 
 • Is open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 
 • Is betrouwbaar. Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.
 • Is zorgvuldig. Handel met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting. 
 • Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling. Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 
  Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geeft uit hoofde van de functie geen geschenken en biedt geen diensten aan en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meldt geschenken en giften, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven. 
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels, waaronder dopingreglement, het reglement seksuele intimidatie, het reglement matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers en ouders gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen.
 • Neemt (meldingen van) onbehoorlijk en of grensoverschrijdend gedrag serieus. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.
 • Spant zich in om in zee te gaan met integere werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsors, Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a.
 • Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt voorzichtig. Zal niet wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken is en verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij hij of zij betrokken is en de informatie niet openbaar is gemaakt.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-functionarissen-bestuurders-werknemers-niet-zijnde-sporters

Gedragscode leden/sporters

De sporter: 

 • Is open: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.
 • Toont respect: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. 
 • Respecteert afspraken: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels. 
 • Gaat netjes om met de omgeving: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken. 
 • Blijft van anderen af: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan. 
 • Houdt zich aan de regels: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 • Tast niemand in zijn waarde aan: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Discimineert niet: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. 
 • Is eerlijk en sportief: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi. 
 • Meldt overtredingen van deze gedragscode: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.  NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport. Drinkt na afloop van het sporten alcohol met mate en drink niet wanneer je met de auto bent. 

https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-sporter

Gedragscode Ouders en verzorgers

 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind op een positieve wijze aan.
 • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het kind een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd dient te worden geaccepteerd.
 • Val een beslissing van de scheidsrechter niet af en trek nooit de integriteit van deze persoon in twijfel.
 • Respecteer / accepteer de beslissingen van de trainer/coach.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal- fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging.
 • Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

Gedragscode Toeschouwers

 • Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening.
 • De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini-profsporters.
 • Gedraag u op uw best. Vermijd gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, etc.
 • Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam.
 • Toon respect voor de tegenstander, zonder hen is er geen wedstrijd.
 • Benader sporters nooit onheus bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld, zowel verbaal als fysiek.
 • Respecteer en accepteer de beslissingen van scheidsrechters en coaches.
 • Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

De omgangsregels voor de hele vereniging

Dit zijn de algemene omgangsregels. Deze regels worden beschreven in het gedragsconvenant ZPV De Krabben

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging. 
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft, val de ander niet lastig en berokken de ander geen schade
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen, negeer de ander niet en doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee. 
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur

Omgangregels bij het gebruiken van social media:

 • Denk na voor je een bericht of een foto verzendt. 
 • Ben je bewust van de mogelijke gevolgen van je actie. 
 • Realiseer je ook dat je een berichtje wel kunt verwijderen, maar dat het dan allang verder verspreid is.
 • Vraag je af of een bericht dat jij weliswaar “grappig” bedoelt ook door andere mensen zo wordt gezien/gevoeld.
 • Gebruik de social media om elkaar positief tegemoet te treden, gebruikt ze nooit om anderen te beschadigen. 
 • Let op je taalgebruik, geen scheldwoorden of andere grove uitingen.

Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

De vertrouwencontactspersoon van De Krabben is

Regine van den Kiemboom

Regine van den Kieboom is bereikbaar via  vandenkieboomregine@gmail.com of 06-22 92 76 98

Regine van den Kieboom
Regine van den Kieboom